ஃபீரியட் எண்ட் ஆப் செண்டன்ஸ் என்ற ஆவண குறும்படத்துக்கு ஆஸ்கர் விருது