அவசர சட்டத்தின்படி ஜல்லிக்கட்டுக்கான தடை நீங்கியது