இயக்குனர்-தயாரிப்பாளர் மீது நடிகர் சங்கத்தில் பிரியாமணி புகார்