“உயிர் வலிக்கிறது; ஊரே அழுகிறது” -கவிஞர் வைரமுத்து