ஏ.டி.எம் மையங்களில் மக்கள் நீண்ட​ வரிசையில் காத்திருப்பு