‘கடாரம் கொண்டான்’ ஸ்ருதி ஹாசன் பாடிய பாடல் பதிவு !

'கடாரம் கொண்டான்'  ஸ்ருதி ஹாசன் பாடிய பாடல் பதிவு !