கண்டலேறு அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்க வேண்டும்: முதல்வர் கடிதம்