கர்நாடக அணைகளிலிருந்து காவேரி ஆற்றில் நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப் பட்டுள்ளது