கர்ப்பமாக இருக்கிறாரா சாயிஷா.. ‘டெடி’ மூலம் சூசகமாக என்ன சொல்கிறார்?