காதலை தொடர்ந்து அரசியலில் குதித்த அறிக்கி, களவாணி-2 ட்ரைலர்

காதலை தொடர்ந்து அரசியலில் குதித்த அறிக்கி, களவாணி-2 ட்ரைலர்!