காற்று வெளியிடை படத்துக்காக சந்தித்தேன்… அபிநந்தன் குறித்து நெகிழ்ந்த கார்த்தி!