கூடங்குளம் 2வது அணு உலையில் மின் உற்பத்தி துவக்கம்