கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் பயிர் கடன் வழங்க​ ஏற்பாடு