ஜம்முவில் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் பள்ளிகளுக்கு விடுப்பு