ஜூன் 3-ல் சட்டமன்ற வைர விழாவில் கருணாநிதி பங்கேற்பு