தகவல்தொடர்பு மற்றும் ஒளிப்பரப்பு சேவைக்கு ஜிசாட் 18 செயற்கைகோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.