திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதில் தமிழகம் முதலிடம்- தமிழக முதல்வர் பேச்சு