திருப்பூரில் மத்திய குழுவினர் ஆய்வு; விவசாயிகளிடம் கருத்து கேட்கின்றனர்