நாகர்கோவிலுள்ள நாகராஜா கோவில் தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு – ஜனவரி 21 – ல் கன்னியாகுமரியில் உள்ளூர் விடுமுறை.