பள்ளியில் விசவாயு கசிவால் 1000 குழந்தைகள் மயக்கம்:டில்லி