பழைய​ 500,1000 ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றுவோறுக்கு விரலில் மை