போராட்டத்தை கைவிட தமிழக விவசாயிகளிடம் தம்பித்துரை வேண்டுகோள்