மறைந்த தமிழக முன்னாள் முதல்வர் M.G.R பிறந்ததினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது !