மூன்று நாள் அரசு முறை துக்கம் அனுசரிக்கப்படும் – கர்நாடக அரசு அறிவிப்பு !