வங்கக் கடலில் நிலநடுக்கம்- சென்னையில் நிலஅதிர்வு உணரப்பட்டது!