வரிசையில் நின்று வாக்களித்த தளபதி

வரிசையில் நின்று வாக்களித்த தளபதி