விமானத்திலிருந்து இறங்கியதும் நேராக சென்று ஜெயலலிதா, சோ-விற்கு அஞ்சலி செலுத்திய அஜித்