ஹவாய்ல் உள்ள கபூலில் நிலநடுக்கம் ரிக்டரில் 5 ஆக​ பதிவு