ஹிலாரி கிளிண்டன் பின் தங்கி வருவதால் பங்குசந்தையில் வீழ்ச்சி