17 மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு ரூபாயின் மதிப்பு உயர்வு