2019-ஆஸ்கர் விருதுகள் : சிறந்த நடிகர் ரமி மாலிக், சிறந்த நடிகை ஒலிவியா கோல்மன்