V.MH.uFkhd; nkh;ry; glj;ij mLj;J u[pdpapd; 2.0 glj;jpw;F rHt jhsk; kak;,,e;jpad;-2 glq;fSf;F kw;Wk; ,e;jp kiyahsk; Mfpa nkhopfspy; gy ghly;fs; ,iraikf;fpwhH.mtH cs;ehl;by; kl;Lkpy;yhky; ntspehl;bYk; gpukhz;l ,ir epfo;r;rpfis mbf;fb elj;jp tUfpwhH.

V.MH.uFkhd; nkh;ry; glj;ij mLj;J  u[pdpapd;  2.0 glj;jpw;F rHt  jhsk; kak;,,e;jpad;-2 glq;fSf;F kw;Wk; ,e;jp kiyahsk; Mfpa nkhopfspy; gy ghly;fs; ,iraikf;fpwhH.mtH cs;ehl;by; kl;Lkpy;yhky; ntspehl;bYk;  gpukhz;l ,ir epfo;r;rpfis mbf;fb elj;jp tUfpwhH.